Підготовка PhD

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем проводить навчання для здобуття ступеня доктора філософії:

 1. 104 Фізика та астрономія
 2. 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 3. 122 Комп’ютерні науки
 4. 123 Комп’ютерна інженерія
 5. 153 Мікро- та наносистемна техніка
 6. 172 Телекомунікації та радіотехніка

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають наступні документи:

 • особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
 • особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).

Усі копії завіряються за оригіналами в установленому порядку.

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінали документу про вищу освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються вступником особисто в десятиденний термін після зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

Прийом документів від осіб, які вступають на денну або заочну форми навчання в університеті за освітньо-науковими програмами підготовки доктора філософії, розпочинається 4 липня й закінчується 28 липня.

Вступні іспити із спеціальності, іноземної мови та додаткові вступні випробування (при вступі з іншої спеціальності) проводяться з 28 серпня по 13 вересня.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на підставі конкурсних балів осіб, які беруть участь у конкурсі.

Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії на основі повної вищої освіти обчислюється з урахуванням результатів вступного іспиту із спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови, середнього балу за додатком до диплому магістра (спеціаліста) та додаткових балів за навчальні та наукові досягнення, помножених на відповідні вагові коефіцієнти:

 • вступний іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності, ваговий коефіцієнт іспиту 0,4);
 • вступний іспит з іноземної мови (за вибором вченої ради Університету в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт іспиту 0,3);
 • середній бал за додатком до його диплома магістра (спеціаліста) (ваговий коефіцієнт 0,2);
 • додатковий бал за навчальні та наукові досягнення (ваговий коефіцієнт 0,1).

Додатковий бал обчислюється як сума балів за окремі показники наукових здобутків вступника згідно таблиці:

Показники Бал
Призове місце на міжнародній олімпіаді

(особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів)

30
Призове місце у ІІ-му етапі студентських олімпіад

та/або конкурсі студентських робіт

(особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів)

20
Публікації

Монографія:

– одноосібна

– у співавторстві

 

Стаття, опублікована у наукових журналах, що входять

до науковометричних баз даних Scopus або Web of Science:

– одноосібна

– у співавторстві

 

Стаття, опублікована у фахових наукових журналах:

– одноосібна

– у співавторстві

 

Стаття, опублікована у науковому журналі:

– одноосібна

– у співавторстві

 

 

 

30

15

 

 

 

20

10

 

 

10

5

 

 

4

2

Максимальна сума балів за навчальні та наукові досягнення не може перевищувати 100 балів.

Рейтингові списки вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюються не пізніше 14 вересня.

Телефон для довідок

+38 (056) 374-98-25