Фізика та астрономія

 

Загальна інформація

  • Код: 104
  • Форма навчання: очна (денна)
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр, PhD
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 75, магістр – 25

Відомості про програму навчання (бакалавр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Освітньо-професійна програма «Фізика та астрономія» для бакалавра з прикладною орієнтацією. Спрямована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності Програма передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до впровадження нових освітніх, фізичних та інформаційних технологій в професійній (викладацькій) діяльності. Програма є основою до вивчення фізики, інформатики та програмування.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Методи математичної фізики; Інформатика та програмування; Класична механіка; Квантова механіка; Термодинаміка і статистична фізика; Астрофізика; Основи сучасної електроніки; Кристалографія; Основи фізики напівпровідників; Рентгеноструктурний аналіз; Фізика твердого тіла; Комплексна автоматизація досліджень та випробувань.

Відомості про програму навчання (магістр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Предметом вивчення є фізичні та астрономічні об’єкти і процеси на всіх структурних рівнях організації матерії від елементарних частинок до Всесвіту, найбільш загальні закономірності, які описують властивості, різні форми руху і будову матерії та формують нові природничо-наукові знання.

Освітньо-професійна програма магістра зорієнтована на поглиблену підготовку фахівців за такими спрямуваннями: комп’ютерна фізика, теоретична фізика, фізика твердого тіла та фізика металів. Варіативні цикли навчальних планів за спрямуванням теоретична фізика, мають академічну орієнтацію. Варіативні цикли навчальних планів за спрямуваннями комп’ютерна фізика, фізика твердого тіла та фізика металів мають суттєву прикладну складову.

Випускники, які успішно закінчили освітньо-професійну програму магістра і захистили кваліфікаційну роботу, можуть продовжити навчання на третьому (Освітньо науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеню доктора філософії; мають право на отримання післядипломної освіти на споріднених спеціальностях, в тому числі у вищих навчальних закладах за кордоном, підвищення кваліфікації; забезпечення академічної мобільності.

Особливості програми. В рамках двосторонніх угод для магістрів спеціальності 104 Фізика та астрономія пропонується участь у програмах двох дипломів з провідними університетами Європи (Педагогічний університет у Кракові, Польща; Університет Кобленц-Ландау, Німеччина). Студенти, що беруть участь у програмах, частину навчання проходять на базі ДНУ. Інша частина навчання проходить на базі університета-партнера, викладання ведеться англійською мовою. Після успішного завершення навчання студенти отримують два дипломи – диплом ДНУ та диплом партнерського університету.

Зміст предметної області: фізика приладів, елементів і систем, теоретична фізика, фізична електроніка, оптика та лазерна фізика, акустика, фізика наноструктур, функціональні та інтелектуальні матеріали, фізика напівпровідників і діелектриків, фізика металів, фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій, фізика Сонячної системи, інші розділи сучасної фізики та астрономії.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Інформаційні комп’ютерні технології у фізиці; Моделювання процесів у відкритих квантових системах; Актуальні проблеми фізики конденсованого стану; Фізичні поля у загальній теорії відносності; Сучасне фізичне матеріалознавство; Фізичні основи сенсорики; Фізика нанорозмірних структур.